EisenhowerGala Nov2021 Horiz Collage 1800w

Eisenhower Award 2021 ballroom

Eisenhower Award 2021 ballroom